Sonuçlar

Sanal ve Hibrit Endüstriyel Tasarım Stüdyosu için Altyapı Araçları, Platformlar ve Dijital Yöntemler.

SET (sanal endüstriyel tasarım) stüdyo sisteminin sistematiği, mimarlık ve mühendisliğin etkileşimi olarak tanımlanacaktır. Böylece aşağıdaki bileşenler SET stüdyosuna entegre edilecektir.

• Dijital laboratuvarlar, atölyeler ve simülasyonlar: EINSTUDIO, öğrencilerden bir deneyimi benzetmelerinin ve/veya uygun malzeme, üretim yöntemi ve bağlantıları seçmelerinin istendiği çevrimiçi araçlara sahip olacaktır. Fiziksel olayların statik olmayan temsilleri; yani, fiziksel bir fenomeni oluşturan öğelerin hareketini göstermeye çalışan temsiller.

 • Tam Zamanında Öğretim: Öğrencileri sanal stüdyo sınıfına hazırlamaya yönelik ödevler (WarmUps, Puzzles ve GoodFor vb.).

• İşbirlikçi ve Etkileşimli Öğrenme: Eşzamanlı olan ve eşzamanlı olmayan tartışmalar ve küçük grup ödevleri de dahil olmak üzere öğrencilerin çevrim içi işbirliğinde bulunmalarının çeşitli yolları 

• Üstbilişsel Farkındalık: Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme sürecini yürütmek için daha fazla özerkliğe ve sorumluluğa sahip olmalarına yardımcı olan davranışlar

• Çok Modlu İçerik: Çok sayıda interaktif ve multimodal materyal sağlanacaktır.

• Anında Geri Bildirim: Öğrenciler için etkileşimli çevrimiçi tartışma panosu

• Takım tabanlı öğrenme: Yapılandırılmış küçük grup öğrenme biçimi 

• Öğrenci Merkezli Eğitim: Öğretim elemanının kolaylaştırıcı olarak hizmet vermesi

• Gerçek uzayda etkileşimli üç boyutlu sanal nesneleri görselleştirmek için ortak üniversitelerin kendi kaynakları tarafından sağlanan Bireysel Artırılmış Gerçeklik seçenekleri.

Avrupa ET Stüdyo Uygulama ve Değerlendirme Aşaması 1

15 hafta boyunca planlı öğrenme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemiyle SET Stüdyo’nun ilk uygulaması. Ulusötesi öğrenci ekiplerinin ilk SET Stüdyo projelerinin final jürisi (E4). Ulusötesi öğrenci ekiplerinin ikinci SET Stüdyo projelerinin final jürisi (E5). Bu, başlangıçta Avrupa’da kullanılacak ve öncelikle 65 ulusötesi öğrenciden oluşan bir grup tarafından bir ekip çalışmasında test edilecek benzersiz bir sistematik metodoloji olacaktır. Öğrenciler elde ettikleri veriler ile yeni bilgiler arasındaki ilişkiyi araştırma yoluyla IBL (sorgulamaya dayalı öğrenme) ile kurabilirler, diğer bir deyişle neden sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilirler. Sebep-sonuç, bir olgunun diğerinin arkasındaki neden olduğu iki olgu arasındaki ilişkiyi ifade eder. Değerlendirme ve kalite güvence çerçeveleri, SET Stüdyo’nun dönem sonu anketleri yoluyla ölçülmesi, her dersten sonra öğrencilerden anında geri bildirim alınması, eğitmen değerlendirme anketleri ve ortaklık yönetimi ve uygulama sistemi için periyodik değerlendirme anketleri dahil olmak üzere pilot uygulama için hazırlanacaktır.

Avrupa ET Stüdyo Uygulama ve Değerlendirme Aşaması 2

15 hafta boyunca planlı öğrenme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemiyle SET Stüdyo’nun ilk uygulaması. EINSTUDIO SET Stüdyo Öğrenme Platformu (R1), belirlenen öğrenme yaklaşımları ve yöntemleri ile birlikte GU, AU ve UBI’den 65 ulusötesi öğrenci ve 11 öğretim elemanı tarafından kullanılacaktır. Uygulama ve Değerlendirme Aşaması 2, 2 proje sürecini içerecektir. Sistematik olarak IBL yapılandırılmış SET Stüdyo, 3 ana aşamadan ve birbirini takip eden 8 adımdan oluşacaktır:

• Analitik Aşama (Programlama, Veri Toplama)

• Yaratıcı Aşama (Birincil Analiz, İkincil Analiz, Sentez, Hipotez), 

• Görselleştirme Aşaması (Ön Tasarım, Nihai Tasarım). 

Öğrencilerin her aşamada aldıkları kararları işleyebilmeleri için EINSTUDIO Öğrenme Platformu aracı kullanılarak yeni bir kavramsal Endüstriyel Tasarım Matrisi oluşturulacaktır. Öğrencilerden bu süreç matrisi ile proje geliştirmeleri istenecektir. Bu ikinci aşamanın ilkinden temel farkı, kavramsal tasarımdan üretken tasarıma geçilmesi olacaktır. Böylece, ilgili projeler için ulusötesi öğrenci ekipleri tarafından birleştirmeler ve üretim yöntemleri ile birlikte uygun malzemeler tanımlanacak ve üretilecektir. İlk aşama için bahsedilen değerlendirme ve kalite güvence çerçevesi bu aşamada da uygulanacaktır.

İyileştirilmiş SET Stüdyo Araçları ve Müfredatı aracılığıyla Yönergeler, Tanınırlık ve Sürdürülebilirlik

Amaç, sonraki öğretim elemanlarını ve endüstriyel tasarım lisans öğrencileri için eğitim sağlayıcılarını SET Stüdyo Öğrenme Platformu, uygulama aşamalarında pilot testler yoluyla test edilen ve doğrulanan araçlar ve öğrenme yaklaşımları hakkında bilgilendirmektir. Araçların yeni entegrasyonunun son durumu ve uygulama aşamalarından elde edilen en iyi uygulamalar. Kılavuz, zaman içinde deneyimlenen çözümler ve deneyimler dahil olmak üzere SET Stüdyo yapısını takip eder ve şunları içerir: Ortaklığın derse getirdiği bilgi, uzmanlık ve varsayımlar, Organizasyon ve destek yapısı ve Einstudio SET Stüdyo sistemi, Ulusötesi araçlarla çalışma ve düşünme yolları, kültürleri ve telkinleri, Aktif öğrenmeyi oluşturan unsurlar ve entegre araçlar, IBL öğrenme yaklaşımı yoluyla öğrenme çıktıları ve yeni değerlendirme yöntemi için kavramlar, R2 ve R3 sırasında gözlemlenen iyi uygulamalar. Tannırlık ve Doğrulama Prosedürü, üç üniversitenin (GU, UA, UBI) dahil olduğu bir derece programı ile SET Stüdyo için bir ağ konsorsiyumunun kurulması. Proje bitiminin ötesinde daha fazla tanınırlık ve doğrulama süreçleri. Ortaklık kapsamında belirlenecek resmi tanınırlık ve doğrulama prosedürü, SET Stüdyo’nun üç ortak üniversiteden ilk katılımcılarına (öğrencilerine) de uygulanacaktır.